Parki krajobrazowe

Książański Park Krajobrazowy został utworzony 28 października 1981 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych najcenniejszych fragmentów Pogórza Wałbrzyskiego. Jednym z ciekawszych drzewostanów jest cis pospolity, gdzie rośnie 400 – letni cis „Bolko” mający prawie 3 m obwodu.

Park Krajobrazowy Chełmy został utworzony w 1992 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z unikalnymi w skali europejskiej reliktami działalności wulkanicznej – staropaleozoicznej, permskiej oraz trzeciorzędowej.

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy został utworzony 3 czerwca 1996 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych trzech siedlisk: stawy rybne, podmokłe łąki i lasy. Park jest Europejską Ostoją Ptaków. Obszar Parku objęty jest konwencją ochrony środowisk wodnych z Ramsar.

Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy został utworzony w 1998 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny Bystrzycy. Przez środek parku przepływa rzeka Bystrzyca. Na terenie parku znajduje się sztuczny zbiornik retencyjny Jezioro Mietkowskie.

Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy został utworzony 12 sierpnia 1994 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, wliczając w to florę i faunę. Na terenie parku znajduje się Rezerwat Uroczysko Wrzosy mający na celu ochronę zagrożonych gatunków flory i fauny.

Park Krajobrazowy Doliny Bobru został utworzony 16 listopada 1989 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i artystycznych tego obszaru. Najcenniejsze zabytki gotyckie jakie tu pozostały to: założenie zamkowe na Górze Zamkowej koło Wlenia oraz rycerska wieża mieszkalna w Siedlęcinie. Charakterystyczne dla krajobrazu kulturowego są kamienne krzyże pokutne pochodzące głównie z XIV – XVI wieku.

Park Krajobrazowy Gór Sowich został utworzony w 1991 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych Masywu Wielkiej Sowy wraz z Kalenicą i Przełęczą Jugowską. Tutejszy typ górskiego krajobrazu, charakteryzujący się dużą koncentracją różnych kontrastowych form na małej powierzchni, w takiej skali nie występuje nigdzie w kraju.

Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich został utworzony w 1998 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych permskich wulkanitów i ich tufów oraz piaskowców, zlepieńców, mułowców i łupków ilastych czerwonego spągowca.

Przemkowski Park Krajobrazowy
został utworzony w 1997 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych czterech mezoregionów: Równiny Szprotawskiej, Wysoczyzny Lubińskiej (Wzgórza Chocianowskie), Borów Dolnośląskich (Równina Nadbobrzańska) i Równiny Legnickiej (Dolina Czarnej Wody).

Rudawski Park Krajobrazowy został utworzony 16 listopada 1989 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych naturalnych górskich i rzecznych geokompleksów przyrodniczych, m.in. określone w 2010 roku rezerwatem przyrody Trzcińskie Mokradła.

Ślężański Park Krajobrazowy
został utworzony w 1988 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych środowiska Masywu Ślęży, jego wartości kulturowych i historycznych. W parku lasy zajmują ok. 5500 ha, w otulinie przeważają pola uprawne.

Śnieżnicki Park Krajobrazowy został utworzony w 1981 roku w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych. W parku zachowały się partie naturalnej Puszczy Sudeckiej z udziałem: buka, wiązu, modrzewia i grabu. W obrębie parku znajduje się pięć rezerwatów przyrody.